Detské poistenie

Väčšina rodičov sa rozhoduje pre správnu voľbu pre svojich potomkov a to detské poistenie. Za detské poistenie považujeme mix poistení rôzneho druhu, no najmä životné a úrazové a v minulosti aj venové. Aby rodičia nemuseli uzatvárať niekoľko poistných zmlúv, poisťovne pripravili balíčky poistení smerovaných ku kompletnému poisteniu detí.

Poisťovňa Alianz láka rodičov na poistný produkt Baby budúcnosť. Toto poistenie zahŕňa životné poistenie s možnosťou úrazového pripoistenia. Poistiť je možné dieťa do 15 rokov a platnosť poistnej zmluvy trvá do 25-tich narodenín dieťaťa, kedy mu je vyplatená životná poistka. Ku každému poisteniu Alianz ponúka darček Baby kartu, z ktorej sú hradené prípadné liečby v zahraničí a trvalé následky na zdraví dieťaťa.
Slniečko je produktom poisťovne Generali. Je kombináciou sporenia, životného a úrazového poistenia. K sporeniu je ponúkaná fixovaná úroková miera na celé obdobie.

Poistenie bytu

Na poistenie bytu sa využíva klasické poistenie domácnosti. Predmetom poistnej zmluvy môže byť byt alebo dom, podmienky poskytnutia sa nemenia.

Poistenie bytu je uzatvárané najmä proti možnosti vykradnutia. Poistenie proti prírodnému živlu má menší význam, ako je u domov. Pred prírodnými katastrofami je výhodnejšie poistiť celý bytový dom.
K poisteniam domácností, čiže aj bytov sa pripájajú aj iné pripoistenia. V prípade krádeže poisťovne za niektoré veci nehradia plnú sumu poistného plnenia, len určité percento. Ak sa v byte nachádzajú cenné šperky, obrazy alebo iné, poisťovne odporúčajú tieto predmety poistiť proti krádeži zvlášť.
Výška mesačného poistného je do veľkej miery ovplyvnená rozlohou domácnosti. Keďže priemerný byt má menšiu rozlohu ako dom, poistenie bytov je lacnejšie. Poisťovne na viac ponúkajú zľavy za bezškodový priebeh.

Axa poistenie

Poisťovňa AXA ponúka široké portfólio poistných produktov, ktoré sa týkajú takmer všetkých oblastí. Základné rozdelenie poistení v AXE je životné a neživotné.
Životné poistenie obsahuje okrem rôznych variácií životných poistení zaujímavú ponuku – komplexné úrazové poistenie pre celú rodinu. Rodinné poistenie môže využiť až 8 ľudí na jednu poistku. Na viac, za každého poisteného AXA ponúka zľavu na poistnom, ktorá sa môže vyšplhať až na 25 %.

Detské investičné životné poistenie garantuje dieťati zabezpečenie do budúcnosti vo forme základného kapitálu pre štart samostatnosti od rodičov a finančné zabezpečenie v prípade úmrtia alebo invalidity rodičov.
Neživotné poistenie zahŕňa poistenie nehnuteľností, povinné zmluvné a havarijné poistenie, cestovné poistenie a poistenie právnej asistencie motorového vozidla. Posledné menované ponúka pomoc ohľadom právneho a administratívneho vybavovania dokladov spojených s poškodením auta.

Poistenie do hôr

Novým a čoraz viac využívanejším poistením je poistenie do hôr. V minulosti bolo toto poistenie nahrádzané väčšinou len úrazovým pripoistením, ktoré však v prípade úrazu v horách nehradilo podstatnú časť nákladov.
Poistenie do hôr hradí hlavne náklady spojené s transportom a hľadaním osôb v prípade poranení, páde, stratení sa alebo pri uvoľnení lavíny. Zásah Horskej záchrannej služby je hradený v intervale od 10 000 do 16 000 €.

V prípade, ak chce turista uzatvoriť poistenie do hôr, odporúčame mu uzavrieť aj niekoľko iných pripoistení, nakoľko samotné poistenie do hôr hradí len technické úkony a prvú pomoc. Pripoistenie sú výhodné najmä svojou nízkou cenou a oblasťou krytia škôd. Jedným z najvyužívanejších pripoistení je športové pripoistenie, ktoré využívajú najmä lyžiari.
Poistenie do hôr nie je drahou záležitosťou. Jeden deň vychádza približne 50 centov.

Ivestičné životné poistenie

Investičné životné poistenie v sebe zahŕňa dva finančné produkty – životné poistenie a sporenie so zaujímavým zvýhodnením. Investičné životné poistenie je veľmi rizikové, keďže sa pri ňom spoliehame len na vhodné investovania vkladov bez akejkoľvek garancie minimálneho výnosu.

Poistné je rozdelené na dve čiastky. Prvá slúži na krytie životného poistenia spolu s manipulačnými poplatkami poisťovne, zatiaľ čo druhá časť vkladov sa investuje. Investičné poistenie funguje na princípe kúpy podielov, ktorých majiteľom sa stáva poistenec.
Pri tomto poistení nie je fixne určená čiastka poistnej ochrany. V porovnaní s kapitálovým poistením, tak prípadné vyššie výnosy nepripadnú v prospech poisťovne, ale zostanú poistencovi. Mnoho investičných poistení je otvorených, takže je možné výnosy vyberať aj pred ukončením platnosti zmluvy.
V prípade smrti poistenca je zosnulej rodine vyplácaná životná poistka ale aj podielové vklady.

Dôchodkové poistenie

Dôchodkové poistenie je základom sociálneho poistenia. Tvorí tri piliere dôchodkového zabezpečenia. Dôchodkové poistenie je založené na platení odvodov do Sociálnej poisťovne, ktoré sú používané na vyplácanie dôchodkov v súčasnosti. Z odvodov je hradené starobné poistenie, ktoré zabezpečí príjem po odchode na dôchodok a invalidné poistenie zabezpečujúce príjem v prípade znemožnenia vykonávania práce zlým zdravotným stavom.

Obava z možnej neschopnosti vyplácania dôchodkov v budúcnosti podmienená zlým demografickým vývojom na Slovensku vyvolala zmeny v celom dôchodkovom systéme. Preto bol zavedený ďalší pilier. Občania, ktorí sú členmi II. Piliera platia časť odvodov súkromnej dôchodkovej poisťovni a časť do Sociálnej poisťovne. Po odchode do dôchodku im bude vyplácaný starobný dôchodok od štátu a dôchodková renta od súkromnej dôchodkovej poisťovne.
Každý občan môže využiť aj dobrovoľné sporenie na dôchodok vo forme doplnkového dôchodkového poistenia.

Poistenie domácností

Poistenie domácnosti zabezpečí hradenie škôd na veciach, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve. Dôležitý je aj činiteľ škody, pretože nie proti každému sa domácnosti dajú poistiť. Pred podpisom poistných zmlúv na vyššie hodnoty je nutné previesť obhliadku domu alebo bytu, ktorá stanoví jeho hodnotu, od ktorej sa vyvinie maximálna výška poistného hradeného poisťovňou v prípade škody.
Poistenie chráni majiteľov v prípade krádeže, živelnej pohromy a havárií (výbuchy, narazenie auta do domu, pád stromu).

V poistnej zmluve je nutné uviesť predmety poistného. Obvykle sú to všetky cennosti, zariadenie. V poistkách s vyšším poistným sú poistené takmer všetky veci nachádzajúce sa v dome alebo byte.
Poistné (mesačný poplatok) je ovplyvňovaný mnohými faktormi, takže je individuálne pre každého klienta. Závisí od lokality, zabezpečenia pred lúpežou, množstvom poistených vecí, rizík chránenia a veľkosti poistenej nehnuteľnosti. Tak ako napr. pri povinnom zmluvnom poistení, aj pri poistení domácnosti je poskytovaná zľava za bezškodový priebeh.
V prípade poistnej udalosti je poistenej nútený zaplatiť spoluúčasť, ktorej percento je uvedené v zmluve.

Zdravotné poistenie

Zo zdravotného poistenia sú hradené všetky úkony spojené so zdravotnou starostlivosťou. Na Slovensku je povinné pre každého občana. Študentom ho hradí štát, ostatní ho platia vo forme preddavkov. Tie sú uhrádzané mesačne za poistné predošlého mesiaca.

Na Slovensku máme tri zdravotné poisťovne: Všeobecnú zdravotnú, Union a Dôveru. Každý občan má právo rozhodnúť sa, ktorej poistencom sa stane. Každoročne si môže zmeniť zdravotnú poisťovňu do konca septembra. Klientom novej poisťovne sa stáva až od januára, takže prvý preddavok do novej poisťovne je hradený až v mesiaci február.
Každý občan musí platiť poistné v závislosti od jeho vymeriavacieho základu. Keďže poisťovne určujú presné platby, často sa stáva, že poistenec zaplatí poisťovni viac alebo menej. Preto sa podáva ročné zúčtovanie poistného. Je povinné pre všetkých s príjmom vyšším ako 2 292,84 €.