Exekúcia nehnuteľnosti

Exekúcia je nútený výkon exekučného titulu. Týmto titulom je napríklad vykonateľné rozhodnutie súdu. Rozhodnutia orgánu štátnej správy a územnej samosprávy a iné vykonateľné rozhodnutia a schválené zmiery a listiny, ktorých výkon pripúšťa zákon.

Ako prebieha exekučné konanie

Exekúcia sa vždy začína na návrh oprávnenej osoby, ktorá chce pomocou exekúcie vymáhať napríklad požičané finančné prostriedky alebo podobné otázky. Návrh na nariadenie exekúcie sa podáva na exekučný súd, alebo ho môžeme tiež podať priamo exekútorovi. Po spísaní exekučného protokolu vymáhanie začína. Ak by však chcela osoba, ktorá je oprávnená spísať návrh sama, mala by vedieť, že tento návrh musí obsahovať určité kritériá, ktoré musí návrh spĺňať, aby bola exekúcia právoplatná. Medzi tieto kritériá patrí: musíme prepraviť exekútora, ktorý bude našu pohľadávku vymáhať. Musíme prepraviť jeho sídlo, je ak návrh podaný aj na súde, uvedieme tiež aj súd. Z vášho návrhu musí byť zrejmé, kto tento návrh robí, akých vecí sa týka a musí byť podpísaný a napísaný dátum. Okrem toho musia podaný návrh na nariadenie exekúcie obsahovať meno, priezvisko a bydlisko účastníkov prípadne všetky ďalšie údaje ak sa jedná napríklad o právnické osoby, alebo osoby s živnosťou. O návrhu na nariadenie exekúcie je potrebné pripojiť originál alebo úradne overenú kópiu exekučného titulu opatreného položkou k vykonateľnosti.

Čo vykonáva exekútor?

Exekútor v exekučnom konaní vymáha pohľadávky, ktoré podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného orgánu sú uznané za právoplatné. Exekútor môže tiež poskytovať určitú právnu pomoc, ale len v menšom rozsahu aby nezastupoval činnosť iných osôb, ktoré sú na tieto účely väčšinou poverené. Exekútor ďalej spisuje zápisy, ktoré môžu upevniť postavenie veriteľa

Typy exekúcií

* Exekútori v dnešnej dobe môžu previesť exekúciu (vymáhanie) pomocou zrážok zo mzdy, príkazom pohľadávky povinného účte u peňažného ústavu.
* Exekútor môže vymáhať pohľadávky aj pomocou príkazu predaja hnuteľných veci, ako sú automobily, motorky a ďalšie, alebo tiež predajom nehnuteľnosti tým sa rozumie dom, chata, byt v osobnom vlastníctve a podobne.
* Exekútor je tiež oprávnený vstúpiť na pozemok dlžníka a zabaviť majetok, ktorý možno vymáhať.

2 thoughts on “Exekúcia nehnuteľnosti

  1. 4 izbovi byt vo Velkych Dravcoch za 14000 eur v osobnom vlasnictve kontakt je -0904118356

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*