Poistenie Kooperativa

Jednou z najstarších poisťovní na slovenskom trhu je Kooperativa. Tá ponúka širokú škálu poistenia, ktoré sa zameriava na takmer všetky možné poistné udalosti.

Kooperativa má mnoho druhov životného poistenia. Dokopy je ich až 15. Z kapitálových poistení vyberáme poistenie Ľahká budúcnosť, ktoré je určené pre mladých ľudí na zabezpečenie sa do budúcnosti. Poistenie ponúka množstvo výhod. Ak má poistenec deti, Kooperativa ich zadarmo úrazovo poistí až do ich 19-teho roku života. Ak majú oba rodičia uzatvorené poistenie Ľahká budúcnosť, rodina dostane prémiu vo výške 350 €.
Dôchodkové poistenie Dôchodok plus ponúka možnosť vyplácania doživotného dôchodku, ktorý slúži na prilepšenie k starobnému dôchodku. Poistenie sa vypláca po dožití 62. narodením poistenca. Ak sa poistenec tohto veku nedožije, dôchodok plus bude vyplácaný jeho najbližšej osobe.
Kooperativa je výbornou voľbou pre podnikateľov, pretože dokáže poistiť takmer každý smer podnikania.

Dôchodkové poistenie

Dôchodkové poistenie je základom sociálneho poistenia. Tvorí tri piliere dôchodkového zabezpečenia. Dôchodkové poistenie je založené na platení odvodov do Sociálnej poisťovne, ktoré sú používané na vyplácanie dôchodkov v súčasnosti. Z odvodov je hradené starobné poistenie, ktoré zabezpečí príjem po odchode na dôchodok a invalidné poistenie zabezpečujúce príjem v prípade znemožnenia vykonávania práce zlým zdravotným stavom.

Obava z možnej neschopnosti vyplácania dôchodkov v budúcnosti podmienená zlým demografickým vývojom na Slovensku vyvolala zmeny v celom dôchodkovom systéme. Preto bol zavedený ďalší pilier. Občania, ktorí sú členmi II. Piliera platia časť odvodov súkromnej dôchodkovej poisťovni a časť do Sociálnej poisťovne. Po odchode do dôchodku im bude vyplácaný starobný dôchodok od štátu a dôchodková renta od súkromnej dôchodkovej poisťovne.
Každý občan môže využiť aj dobrovoľné sporenie na dôchodok vo forme doplnkového dôchodkového poistenia.